Төрийн захиргаа
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Байгууллагын төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулан батлууллаа. ...

2022-01-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..