Байгаль орчин
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураам тогтоох тухай

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг тогтоов...

2024-04-05 15:54:07

Дэлгэрэнгүй..
Тэр бум үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилт

Сумын хэмжээнд 2022 оны хавар, намрын тариалалтаар 28 иргэний 1599, албан байгууллагын хэмжээнд 704 мод, багуудын хэмжээнд 228 мод, эрдэм шинжилгээний батоникийн хүрээлэнгийн эмийн ургамал тарималжуулах туршилтын төслөөс...

2022-11-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулав

2022 онд 17 удаа зохион байгуулсанаас орчны цэвэрлэгээг 8 удаа хийж, 656 иргэн оролцож, 19.6 тн хог хаягдлыг хогийн төвлөрсөн цэгт хүргэж, Засаг даргын Тамгын газрын төсвөөс 355,000 /гурван зуун тавин таван мянган/ төг...

2022-11-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн сурагчдын дунд эко аялал зохион байгуулав.

Ерөнхий боловсролын сургуультай хамтран 8-12 дугаар ангийн 120 гаруй сурагчдын дунд эко аялал зохион байгуулж, орон нутгийн хамгаалалтанд авсан заган ойн өнөөгийн нөхцөл байдалтай танилцуулж, мод тариалах ач тус, заг бу...

2022-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Заг бутлаг ургамлыг түлшинд хэрэглэхийг хориглов

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 8 дугаар сард заг бүхий газруудад мониторинг хийж, заг бутлаг ургамлын тархалт, талбайн хэмжээг тогтоосон. Манай сумын нутгийн өмнө...

2022-09-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Мод тооллогын ажлыг зохион байгуулав

Сумын Засаг даргаар батлуулсан тусгай удирдамжийн дагуу сумын хэмжээнд 2012 оноос хойш тариалагдсан ургаж буй, тариалсан модны тооллогыг ажлыг 8 дугаар сард хийж, гүйцэтгэлээ. Тооллогоор Засаг даргын Тамгын газар, Хүн эм...

2022-08-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Ангилан ялгалтын хогийн сав хийж, олон нийтийн газруудад байршуулав

2022 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаас хог хаягдлын менежментийг сайжруулах зорилгоор 8.500.000 сая /найман сая таван зуун мянган/ төгрөгийг 3 дугаар багийн иргэн Ц.Цэрэнбаттай Тамгын газрын дарга гэрээ байгуулан ажлыг ...

2022-06-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..