Газрын харилцаа
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зарлах тухай

Сумын Засаг даргын 2023 оны А/47 дугаар захирамжаар Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдааг зарласан. Энд 3 нэгж талбарт дуудлага худалдаа явуулна....

2023-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..