Төрийн болн орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...