Загийн ой, бутлаг ургамал хамгаалах тухай

Загийн ой бутлаг ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх боломжийг бүрдүүлэх зоилгын дор Сайр толгой, Хоолойд зүүн уулны Ханх Ар сүүжийн булаг явахад салдаг зам, Хэвтээгийн адаг, Бүдүүн толгой, Бор хошуу, Босго дэнжийн үзүүр, Хүрэн дов, Хар дов зэрэг Загийн ой тархаж ургадаг газруудаар 9 ширхэг самбар байршууллаа. Самбарт Загийн ой, бутлаг ургамал түүний ач холбогдол, хэрхэн хамгаалах тухай мэдээллийг тусгасан.

2023-05-18 00:00:00