Цэлгэр 4 дүгээр баг
жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллого

12 дугаар сарын 07-12 өдрүүдэд 2022 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын ажлаар багийн бүх өрхөөр орж мал тооллогын ажил, цаг үеийн мэдээлэл хүргэж ажилласан. 2022 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогоор манай баг нь...

2022-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Уст цэгийн хайгуул хийв.

Ар гүн худаг гэдэг газарт уст цэгийн хайгуул хийлгэсэн. Усны нөөц тогтоогдсон 2023 онд худаг гаргахаар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгахаар саналаа хүргүүлсэн боловч төсвийн асуудлаас болж хасагдсан....

2022-11-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багийн нэг өрхийг малжуулав.

Аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчигээний хэлтсээс 5,000,000 төгрөгөөр, 63 толгой мал худалдан авч багийн малчин О.Цэрэннадмидыг малжуулав....

2022-10-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багийн нэг өрхийг малжуулав.

Аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэст өргөдөл гаргасны дагуу багийн малчин Б.Дүүрэнбаярыг 50 толгой эм ямаагаар малжуулав....

2022-10-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БИНХ, эрүүл мэндийн өдөрлөг зохион байгуулав.

Багийн иргэдийн Нийтийн хуралдааныг 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдуулж сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг хэлэцэн шийдвэрлэлээ. Мөн эрүүл мэндийн өдөрлөг арга хэмжээг зохи...

2022-10-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БИНХурал зохион байгуулав.

Багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын хуралдааныг 2022 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр хуралдуулж, Чоно агнасан иргэнийг урамшуулах журам, Малчны бүлэг байгуулах тухай, Шагналд тодорхойлох тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэ...

2022-09-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багийн нэг өрхийг малжуулав.

Багийн малчин эмэгтэйчүүдээс санаачлага гарган нэг өрх, нэг ишиг хандив өрнүүлж нийт 41 ишгээр багийн малчин Ц.Баянтогтохийг малжуулав....

2022-09-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багт ажиллалаа.

2022 оны 09 дүгээр сарын 14-17-ны өдрүүдэд хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Л.Ганзоригийн хамт багийн 42 орж өвөлжилтийн судалгаа авах, отороор гадны аймаг сумаас мал оруулах үгүй байх талаар, цаг үеийн мэдээ мэдээлэл хүргэх...

2022-09-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Шилдэг хээлтүүлэгч шалгаруулав.

бог малын хээлтүүлэгчийн намрын үзлэг, ангилалтын ажлыг зохион байгуулж шилдэг хээлтүүлэгчийг шалгаруулав. шагналыг аймгийн аварга малчин Б.Цэрэнчангай 6 толгой бог мал, 200,000 төгрөгөөр ивээн тэтгэв....

2022-09-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
хөдөө багтаа ажиллалаа.

2022 оны 7 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд багийн 33 өрхөөр орж цаг үеийн мэдээлэл хүргэж, аймгийн 80 жилийн ойн хандив цуглуулж ажилласан....

2022-07-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..