Цаг үеийн мэдээлэл
Багуудын хурал зохион байгуулав.

Сумын ИТХ-ын дарга болон сумын Засаг дарга нарын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны жилийн эцсийн ажлын болон цаг үеийн шинж чанартай мэдээллүүдийг хүргэж багийн Засаг дарга нарын 2022 оны тайланг сонсох, 202...

2023-01-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цэргийн тоо бүртгэл

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-15 ны хооронд хуулийн хугацаанд зохион байгуулан явуулав. ...

2023-01-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..